Når kommunen skal høre naboerne inden du får byggetilladelse

Artikel om nabobøring og naboorientering - Arkinaut Arkitekter ApS

Når du skal have dit byggeprojekt igennem hos kommunen for at få byggetilladelse, kan der opstå situationer, hvor projektet skal i nabohøring så kommunen kan høre naboernes holdning til den kommende tilbygning, første sal eller nye villa. Når en kommune behandler en byggesag hvor der er nabointeresser på spil, skal den nemlig vurdere om naboerne skal høres, dels efter reglerne om naboorientering (Byggeloven), dels efter reglerne om partshøring (Forvaltningsloven). Naboer skal altså som udgangspunkt ikke automatisk høres i enhver byggesagsbehandling, kun i de følgende to situationer.

Få meget mere at vide i vores online bog/guide: TILBYGNING.nu.

Hvis dit byggeri kræver dispensation: Naboorientering

Den ene situation er hvis dit projekt kræver dispensation fra en regel i bygningsreglementet eller lokalplanen. Det kan være at projektet overskrider den gældende bebyggelsesprocent eller er lidt for højt i forhold til afstanden til naboskel. Så foreskriver Byggelovens §22 og Planlovens §20, at projektet skal sendes i det der hedder Naboorientering. Her får naboerne således mulighed for at udtrykke deres mening om byggeriet (de punkter der kræver dispensation) overfor kommunen, inden kommunen tager stilling til om dispensationen skal gives. Hvis dit byggeri derimod overholder alle regler er kommunen ikke forpligtet til at sende projektet i naboorientering. Det samme gælder, såfremt kommunen vurderer, at eventuelle dispensationer er af underordnet betydning for naboerne. Her har naboerne så heller ikke krav på at blive hørt.

Hvis dit byggeri kan medføre væsentlige gener for naboerne: Partshøring

Den anden situation handler om, at kommuner ifølge Forvaltningslovens §19 generelt er forpligtet til at vurdere, om en afgørelse kan udsætte andre borgere for konkrete, væsentlige gener. Hvis kommunen vurderer at den risiko foreligger, skal de give de pågældende borgere mulighed for at blive bekendt med sagen og udtale deres holdning til den – inden afgørelsen træffes.

Det gælder således også afgørelser om udstedelse af byggetilladelser til projekter. Så selvom dit projekt overholder alle regler, skal kommunen vurdere om byggerprojektet kan medføre væsentlige gener for visse naboer. Typiske gener kunne være risikoen for at et nyt byggeri skygger for solen eller skaber indbliksgener. Og hvis kommunen vurderer at risikoen er til stede, skal de sende projektet i partshøring hos de naboer som kommunen vurderer at sagen er relevant for. Disse naboer får dermed lejlighed til at ytre deres mening, inden kommunen træffer sin afgørelse om byggetilladelse.

Det vil naturligvis være en (måske vanskelig) vurdering om et projekt kan medføre væsentlige og konkrete gener for naboer. Hvornår er en mulig gene væsentlig? Hvis et kvarter i forvejen har mange huse med første sal og dermed mulige indbliksgener, vil en husejer næppe have krav på at blive hørt i en sag om en nabo, som ønsker at opføre ny første sal på sit hus. Men hvis alle andre huse i området er etplans huse, vil et projekt om tilføjelse af ny første sal til et hus sandsynligvis medføre partshøring hos naboerne. Så det handler bl.a. om at vurdere, om et projekt har risiko for at skabe (yderligere) gener (både væsentlige og konkrete) for naboerne.

Protester og indsigelser er ikke lig med afslag på byggetilladelsen

I de situationer hvor et projekt skal enten i naboorientering eller partshøring, kan der naturligvis komme indsigelser og protester fra de husejere der bliver hørt. Det betyder imidlertid ikke, at kommunen dermed skal give dig afslag på ansøgningen om byggetilladelse. Det betyder blot, at kommunen skal tage disse indsigelser med i betragtning, når de afvejer alle hensyn (også dine) og afgør om du kan få byggetilladelse. Man kan altså godt have situationer, hvor der er indkommet protester mod et planlagt byggeri, men hvor kommunen vælger at se bort fra alle indsigelser og udstede byggetilladelse alligevel.

Få meget mere at vide i vores online bog/guide: TILBYGNING.nu.

Hvad kan du gøre?

Det formelle omkring kommunens sagsbehandling kan du næppe påvirke. Men du kan gøre noget i forhold til selve projektet og i forhold til naboerne. I forhold til projektet kan du sikre at det – så vidt overhovedet muligt – overholder alle gældende regler, og dermed ikke skal i naboorientering. Du kan også forsøge på forhånd at udforme projektet, så det skaber mindst mulige gener for naboerne. For eksempel kan du med taghøjder og placering af vinduer tage hensyn til eventuelle skyggevirkninger og indbliksgener hos naboerne. Du kan også sørge for, at de konkrete tegninger du indsender til kommunen er så retvisende som muligt, således at HVIS tegningerne skal sendes til naboerne, vil disse naboer bedst muligt kunne vurdere sagen set fra deres eget synspunkt.

I forhold til naboerne, kan du naturligvis overveje at ringe på døren hos udvalgte naboer og vise tegningerne frem, inden du sender dem ind til kommunen. I mange tilfælde vil du nok kunne tage eventuel kritik i opløbet og via en fornuftig dialog face-to-face kunne afmontere mulige indsigelser, inden de opstår. Omvendt kan det jo være svært at forudse andre menneskers reaktion, og dit forsøg på venlig forhåndsorientering kan måske resultere i uventede protester og naboklager til kommunen.

Det man i øvrigt skal huske i denne sammenhæng er, at vi i Danmark (ifølge Bygningsreglementet) har en ”byggeret” – hvilket vil sige, at en kommune som udgangspunkt ikke kan nægte at udstede byggetilladelse, såfremt et påtænkt byggeri overholder gældende regler (med forbehold for de nævnte regler om Partshøring). Så man må formode, at når en kommune vurderer en byggeansøgning, tillægger de denne byggeret en ret stor værdi.

Læs mere:

Comments are closed.