Forsikringer ved tilbygning

Tilbygning med stort centralrum - Arkinaut Arkitekt- og byggerådgivning ApS

Hvis du skal have udført en tilbygning er der nogle særlige forsikringsforhold du bør være opmærksom på. En byggeplads er et specielt sted, og du skal sikre dig forsikringsdækning for det der kan gå galt. Lad os se på nogle af de mulige udfordringer.

Hvad kan gå galt på en byggeplads?

Desværre kan en del gå galt på en byggeplads, naturligvis afhængig af hvilken karakter byggeprojektet har. For eksempel:

  • Personskade: Fx kan håndværkere eller andre komme til skade.
  • Tyveri: Fx kan byggematerialer der er leveret i forhaven blive stjålet.
  • Byggeskade: Fx kan et nymonteret vandrør lække vand ud over andre byggematerialer.

Sikkerhed og sundhed er dit ansvar

En byggeplads er først og fremmest en arbejdsplads som skal være sikker at befinde sig på, for håndværkere, rådgivere, leverandører og andre med et ærinde på pladsen. Folk kan falde ned fra tage og stilladser, få noget i hovedet eller komme til at indånde sundhedsskadelige stoffer. Ansvaret for ”arbejdsmiljøet” er faktisk dit, som bygherre, da du på en måde bliver arbejdsgiver for håndværkerne. Du er lovgivningsmæssigt forpligtet til at have styr på det der kaldes ”sikkerhed og sundhed” på byggepladsen.

I praksis vil det dog være mere hensigtsmæssigt, at ansvaret overdrages til fx hovedentreprenøren, som har mere erfaring med den slags. Når du indgår aftale med hovedentreprenøren kan du derfor lade det indgå i aftalen, at ansvaret for sikkerhed og sundhed overdrages til hovedentreprenøren.

Desuden skal selve byggeriet være planlagt under hensyntagen til sikkerhed og sundhed på byggepladsen, og det ansvar kan du evt. overdrage til den professionelle byggerådgiver som udarbejder arbejdstegningerne.

Lad AB Forbruger ligge til grund for din byggeaftale

Det er oplagt og en klar anbefaling, at du lader det frivillige regelsæt ”AB Forbruger” indgå som en del af den byggeaftale eller entreprisekontrakt du indgår med en entreprenør. AB Forbruger regulerer en række almindelige og nyttige aftalevilkår. Blandt andet formulerer AB Forbruger, at byggematerialer leveret på byggepladsen på den ene side er bygherrens (altså din) ejendom (så de må ikke fjernes igen), og på den anden side, at ansvaret for byggematerialerne påhviler entreprenøren, lige indtil afleveringstidpunktet. Så hvis der forsvinder byggematerialer fra byggepladsen er det entreprenørens ansvar og dig uvedkommende. Det sikrer AB Forbruger.

Tegn en allrisk forsikring

Ifølge AB Forbruger er det også entreprenørens ansvar at udbedre byggeskader som måtte opstå mens der bygges. Entreprenøren skal ved afleveringstidspunktet kunne præsentere dig for det færdige resultat i den aftalte kvalitet, uanset hvor meget der måtte være gået skævt undervejs. Ifølge AB Forbruger (§8, stk. 2) skal du som bygherre dog tegne en ”sædvanlig brand- og stormskadeforsikring”, med entreprenørene medtaget som sikrede – hvilket ofte ”rundes op” til en såkaldt allrisk-forsikring.

De fleste af de uheldige situationer der kan opstå vil allerede være omfattet af din almindelige husforsikring, eller af entreprenørens forsikring. Men det kan vise sig, at entreprenøren ikke er tilstrækkeligt forsikret, eller at ansvaret for en skade ikke kan placeres præcist, og så kan du stadig komme i klemme. Her vil allrisk dækningen være en fordel.

En entreprise-/all-risk forsikring koster typisk omkring 2.000-4.000 kroner eller lidt mere.

Bemærk især følgende:

  • Forsikringens dækningssum skal sættes efter et “worst case”-scenarie. Drøft derfor med din byggerådgiver og forsikringsselskab hvad der er det værst tænkelige der kan ske under byggeriet, i forhold til skader på eksisterende og nybygget ejendom.
  • Eventuelle skader på det eksisterende hus skal også være dækket, enten af all-risk forsikringen, eller af din løbende husforsikring. Hvis du fx bygger ny første sal, og en kraftig regnbyge giver omfattende vandskader i hele stueetagen, kan det blive dyrt at få udskiftet de eksisterende gulve, vægge, døre m.v.
  • Hvis du udfører visse håndværksmæssige opgaver selv skal du oplyse det til forsikringsselskabet.
  • Understøbning af eksisterende hus kan kræve en særlig (tillægs-) forsikring.

Tjek også entreprenørens forsikringer

Lige omkring tidspunktet for underskrivning af entreprisekontrakten bør du også se dokumentation for, at entreprenøren har sine nødvendige forsikringer i orden, dels ansvarsforsikring, dels arbejdsskadeforsikring.

Hvis en entreprenør begår en fejl der er meget dyr at genoprette, uden at have den fornødne forsikring, kan firmaet går konkurs – og så står du selv med regningen (eventuelt dækket af all-risk forsikringen, men den kan have en høj selvrisiko som du så hænger på). Du bør derfor sikre dig, at entreprenørens forsikring er i kraft og dækkende. Det skal du få entreprenøren til at fremsende dokumentation for.

Kontakt dit forsikringsselskab

Inden du underskriver entreprisekontrakten med det firma der skal bygge tilbygningen, kan du med fordel kontakte det forsikringsselskab hvor du har din husforsikring og drøfte sagen med dem. For det første skal forsikringsselskabet vide, at der bygges om på det hus de har forsikret, og at huset udvides med en tilbygning som forsikringen skal omfatte når den er færdig. Og for det andet kan du drøfte all-risk forsikringen (også kaldet entrepriseforsikring) med dem.

Comments are closed.