Disse byggeregler skal du overholde

Ombygning af vægge

Når det drejer sig om enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse kontrollerer kommunen kun dit projekt i forhold til en del af de love og byggeregler der gælder. En byggetilladelse er altså ikke en 100% garanti for, at alt i projektet dermed er lovligt. Det skal du selv, som boligejer, sikre dig efterfølgende. Byggereglerne gælder stadig, selvom kommunen ikke kontrollere at de bliver overholdt. Love, byggeregler og anvisninger for korrekt og lovligt byggeri er formuleret i en lang række kilder, som samlet set kaldes for “Alment teknisk fælleseje”.

Som boligejer er det dit ansvar (og din interesse), at det der bliver bygget lever op alle regler, anvisninger og god byggeskik. Det kan ofte være uoverskueligt for den uerfarne indenfor byggeri, så derfor vil du i mange projekter kunne have stor nytte af at bruge rådgiver. Som professionel rådgiver er man nemlig forpligtet til at kende til alt hvad der står i det almene tekniske fælleseje.

Få meget mere at vide i vores online bog/guide: TILBYGNING.nu.

 

Love, regler og anvisninger kan findes fx her: (Listen er på ingen måder komplet)

  • Byggeloven  og Bygningsreglementet. Bygningsreglementet er det ”store” regelsæt der regulerer mange forhold indenfor byggeri. Med års intervaller kommer der nye bygningsreglementer og p.t. hedder det gældende bygningsreglement BR15 eller BR2015. I bygningsreglementet er der regler og krav til mange ting. Indledningsvis er det vigtigt at forholde sig til de bebyggelsesregulerende formuleringer, som bl.a. handler om, at der skal være 2,5 m afstand til naboskel, at et byggeri max. må være 8,5 m, og at der er noget der hedder ”det skrå højdegrænseplan” som også lægger begrænsninger på fx en tilbygnings højde og placering på grunden. Det er primært kapitel 2 i bygningsreglementet der er interessant i den tidlige planlægningsfase. Det er også i BR15 at der er formuleret et loft om, hvor meget af ens grund man må bebygge. Når det gælder enfamiliehuse er loftet generelt 30%, og der er specifikke regler for, hvordan man beregner bebyggelsesprocenten (I en lokalplan/byplanvedtægt kan der være skærpede krav til bebyggelsesprocenten). Det er afgørende vigtigt at have styr på sin bebyggelsesprocent, så man ikke kommer til at planlægge fx en tilbygning eller 1. sal der overskrider procenten. www.bygningsreglementet.dk
  • Lokalplaner/byplanvedtægter. Nogle områder – ikke alle – har en lokalplan eller byplanvedtægt, hvori kommunen har formuleret forskellige rammer og regler for området. Regler der bl.a. gælder hvis du skal udføre en tilbygning eller ny 1. sal. I en lokalplan kan der være formuleret krav om hvor mange kvadratmetre man må bebygge sin grund (bebyggelsesprocenten), krav om særlig taghældning eller krav om særlige farver og materialer til facade og tag. I en lokalplan kan kommunen også have vurderet, hvilke huse der vurderes som bevaringsværdige, hvilket stiller særlige krav til husejerne i forbindelse med forandringer af ejendommen. Tjek om din matrikel er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt ved at indtaste din adresse på www.bygogmiljø.dk.
  • Tinglyste servitutter. En servitut er en bestemmelse som kan gælde alene for din specifikke matrikel. Bestemmelsen er tinglyst og nedskrevet i tingbogen, som du som husejer kan få en udskrift af. Servitutten kan fx handle om, at du – i modsætning til alle naboerne – ikke må bygge 1. sal, eller skal overholde bestemte afstandskrav til skel. Servitutterne kan stamme helt tilbage fra de oprindelige udstykninger, men det ændrer ikke ved deres gyldighed. Det er nok relativt sjældent, at almindelige parceller har servitutter af betydning for tilbygninger, nye 1. sale og ombygninger, men det hænder, så det skal absolut tjekkes. Som ejer kan du logge ind med NemId på Tinglysning.dk og bestille en udskrift af alle servitutter på din matrikel. Lad evt. din rådgiver gennemlæse udskriften og tolke dens betydning for projektet. Se mere: www.Tinglysning.dk.

Længere oversigt over alment teknisk fælleseje.

Selvom det formelt set er dit ansvar som husejer at alle regler overholdes, vil mange husejere i praksis uddelegere en stor del af dette ansvar til en rådgiver (Arkinaut) og håndværkere.

Få meget mere at vide i vores online bog/guide: TILBYGNING.nu.

Arkitekttegnet hus - Forslag fra Arkinaut Arkitekt- og byggerådgivning Aps - Nybyggeri er reguleret af mange byggeregler

Comments are closed.