Generelle betingelser

Generelle betingelser for rådgivning hos ARKINAUT

(Senest revideret 13. maj 2019) Nærværende vilkår og betingelser er gældende for alle aftaler om køb af en ydelse, mellem ARKINAUT Arkitekt- og byggerådgivning ApS (ARKINAUT) og en Kunde, med mindre andet aftales skriftligt. ARKINAUTs ydelser kan indbefatte arkitektrådgivning jf. ydelsesbeskrivelserne fra Danske ARK og FRI, projektledelse samt kommunikationsrådgivning. Det aftales i hvert enkelt tilfælde skriftligt hvad ARKINAUTs ydelser skal omfatte. Aftalen består af et skriftligt tilbud fra ARKINAUT og en skriftlig accept af tilbuddet fra Kunden (herefter kaldet rådgivningsaftalen). Den skriftlige rådgivningsaftale og de generelle betingelser gælder dermed i fællesskab, således at den skriftlige rådgivningsaftales ordlyd går forud for de generelle betingelser, jf. dog nedenfor punkt 4.1. ARKINAUTs rådgivning er desuden underlagt GBF19, Generelle Bestemmelser i Forbrugeraftaler 2019, som anses for aftalt mellem ARKINAUT og Kunden. (Læs GBF19 her). Rådgivningsaftalen og ARKINAUT’s Generelle betingelser for rådgivning gælder forud for GBF19. ARKINAUT, CVR. nr. 37 76 37 21, Engvej 67a, 2791 Dragør, M: 24883153.  

1) Rettigheder

 1. Betinget af Kundens rettidige betaling erhverver Kunden en ikke eksklusiv brugsret til den af ARKINAUT udarbejdede rådgivning og dokumentation. Brugsretten må ikke videregives eller -sælges eller på anden måde overdrages til tredjepart, og materialet må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt. Hvis Kunden offentliggør dokumentation udarbejdet af ARKINAUT skal det tydeligt fremgå, at materialet er udarbejdet af ARKINAUT.
 2. Alle øvrige rettigheder til materialet forbliver hos ARKINAUT. ARKINAUT har således ret til at reklamere med og sælge identiske ydelser og løsninger til tredjepart, ligesom ARKINAUT har ret til at anvende tegninger og fotos i ARKINAUTs PR og markedsføring (i anonymiseret form, dvs. uden Kundens navn og husets præcise adresse).
 3. Tegninger og andet materiale fra ARKINAUT er ophavsretligt beskyttet efter den til enhver tid gældende ret.

2) Honorar

 1. For ARKINAUTs ydelser betaler Kunden ARKINAUT det honorar der fremgår af rådgivningsaftalen. ARKINAUT fremsender faktura til Kunden på det aftalte beløb, som modsvarer de leverede ydelser. Kunden har en betalingsfrist på 10 dage, fra modtagelse af fakturaen fra ARKINAUT.
 2. Ved manglende rettidig betaling påløber der rente efter renteloven fra forfaldstidspunktet og til betaling sker.

3) Ansvar

 1. ARKINAUT er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Det påpeges imidlertid, at ARKINAUT som rådgiver alene er ansvarlig for skader som opstår i forbindelse med arbejde som ARKINAUT har forpligtet sig til, hvis det af Kunden kan dokumenteres, at skaden skyldes uagtsomhed i forbindelse med det udførte arbejde.
 2. Uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, er ARKINAUT ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til, driftstab, tab af data eller avancetab.
 3. Såfremt en opgave standses inden rådgivningen fra ARKINAUT er afsluttet, og Kunden fortsat ønsker at gøre brug af det af ARKINAUT udførte materiale, er ARKINAUT ikke ansvarlig for materialets anvendelse, uanset eventuelle fejl og mangler.
 4. ARKINAUTs ansvar for fejl og mangler ophører i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende forældelseslov.
 5. Kunden er, hvis der gøres ansvar gældende mod ARKINAUT, forpligtet til senest 60 dage efter Kunden har konstateret fejl eller mangler ved ARKINAUT’s ydelse, at reklamere skriftligt overfor ARKINAUT.
 6. Såfremt ARKINAUT udfører overslag og estimater på byggeomkostninger eller andet, er disse priser alene at betragte som prognoser baseret på et skøn, og er således alene vejledende. Bindende priser kan Kunden indhente tilbud på hos håndværkere og materialeleverandører. ARKINAUT bærer derfor intet ansvar herfor. ARKINAUT er gerne behjælpelig med indhentelse af tilbud hos håndværkere og materialeleverandører mod betaling.
 7. ARKINAUT har tegnet professionel rådgiveransvarsforsikring i HDI Gerling. ARKINAUT’s samlede erstatningsansvar er, uanset antallet af skader, begrænset til forsikringens dækningsområde og de for forsikringen anførte maksimalsummer, svarende til 12,5 mio. kr. for personskade, og 2,5 mio. kr. for tingskade og formuetab. Erstatningsansvar for forsinkelse kan maksimalt udgøre 25% af det betalte honorar.

4) Tidsfrister

 1. Leveringstiden er angivet efter bedst mulige skøn, men er uforbindende med mindre andet tydeligt fremgår af rådgivningsaftalen.
 2. ARKINAUT har ret til, og kan kræve, forlængelse af aftalte tidsfrister, når løsning af opgaven forsinkes af følgende årsager:
 • Kunden ønsker ændringer i de aftalte ydelser og opgavens karakter.
 • Kunden (eller Kundens øvrige rådgivere) overholder ikke aftalte tidsfrister, fx i forhold til aftalte beslutninger.
 • Håndværkerne overholder ikke aftalte tidsfrister.
 • Offentlige myndigheder eller instanser svarer ikke på, eller godkender, henvendelser indenfor de aftalte tidsfrister.
 • Der opstår andre begivenheder, som ARKINAUT ikke er herre over, og som vi ikke forudså eller burde have forudset.
 • Der i øvrigt foreligger force majure lignende forhold, som er årsag til forsinkelsen.

5) Persondatasikkerhed

 1. Arkinaut har formuleret en politik for databeskyttelse af de oplysninger vi indsamler i forbindelse med løsning af en opgave.
 2. Arkinaut indsamler alene almindelige personoplysninger, såsom en kundes navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Personoplysningerne anvendes kun til formål der er relevante for løsning af kundens opgave.
 3. Du kan få tilsendt vores politik for databeskyttelse hvis du ønsker det.
Slut.