NB! Denne tekst er nu erstattet af en langt mere omfattende og ajourført online guide – Se den på TILBYGNING.nu.

. . .

 

Mange byggeprojekter kræver byggetilladelse fra den lokale kommune, som giver tilladelsen på baggrund af tilsendte tegninger, beskrivelser og beregninger. For eksempel kræves der byggetilladelse til alt nybyggeri, samt om- og tilbygninger hvor beboelsesarealet udvides eller arealer skifter væsentlig anvendelse (fx fra bolig til erhverv).

Visse typer projekter kræver ikke byggetilladelse men alene en såkaldt anmeldelse til kommunen. Det kan fx dreje sig om carporte, udhuse og drivhuse.

Endelig er der en række byggearbejder man umiddelbart kan udføre uden hverken tilladelse eller anmeldelse. Er du i tvivl om hvilke regler der gælder, og hvilke tilladelser dit projekt kræver, kan du forhøre dig hos kommunen, eller læse mere om byggetilladelse hos Boligejer.dk.

Eventuelt kan du spørge kommunen om muligheden for at få en principiel forhåndsgodkendelse til dit projekt, baseret alene på nogle skitser. Så ved du hvad du har at forholde dig til senere i forløbet når skitserne skal konkretiseres.

Det er vigtigt at byggearbejderne ikke går i gang før du har de nødvendige tilladelser i hånden. Ulovlige forhold kan af byggemyndighederne kræves lovliggjort og i yderste konsekvens nedrevet eller ombygget – ligesom det i en efterfølgende salgssituation kan give problemer hvis dele af et hus fx ikke er lovligt udført.

 

CASE:

Et par havde solgt deres hus og allerede købt en lejlighed. Køberne af huset havde imidlertid inden købet opdaget, at en lille udbygning på huset (ca. 1×4 m) ikke var registreret hos kommunen og dermed var ulovligt opført. Så køberne havde i købsaftalen taget forbehold for, at tilbygningen blev lovliggjort, altså registreret hos kommunen. Problemet var imidlertid dobbelt: Ikke alene skulle man nu – adskillige år efter tilbygningens opførelse – forsøge at få byggetilladelse. Det viste sig også, at tilbygningen lå en anelse for tæt på naboskel. Husejerne måtte så enten købe en (ret dyr) kvadratmeter grund af naboen og få flyttet skellet lidt, eller forsøge at få en meget vanskelig dispensation for afstandskravet igennem hos kommunen. I sidste ende risikerede husejeren at skulle bygge tilbygningen om, med risiko for at hussalget gik i vasken. Alt dette kunne have været undgået, hvis dem der i sin tid opførte tilbygningen (de forrige ejere) havde haft styr på lovgivningen og havde indhentet byggetilladelse dengang.

Ingen regel uden undtagelse, siger man, og heldigvis er der i de visse tilfælde mulighed for at søge om dispensation fra en given regel, såfremt den måtte være i vejen for dine planer.

Husk at nærlæse byggetilladelsen når du modtager den, for der kan være formuleret nogle ekstra anmærkninger som projektet skal leve op til. Og hvis dit projekt har krævet byggetilladelse skal du huske at færdigmelde projektet til kommunen når håndværkerne er færdige.

 

Materiale til kommunen

For at få byggetilladelse til fx en ombygning af en villa, vil kommunen typisk kræve at se følgende materiale:

  • Kortfattet skriftlig beskrivelse af de arbejder der påtænkes udført.
  • Tegninger der viser eksisterende forhold som de ser ud nu, og tilsvarende tegninger der viser fremtidige forhold:
  • Situationsplan (grunden og bygningens placering og afstand til skel m.v.) 1:200.
  • Facadetegninger (opstalter) af relevante facader, mål 1:100.
  • Plantegning af relevante etager/områder – som viser rumstørrelser m.v. Mål 1:100.
  • Tværsnit igennem huset for at vise højdemæssige forhold. Mål 1:100.
  • Tegning af nye/ændrede kloakforhold, hvilket ofte vil kunne varetages af den kloakmester der vælges til opgavens udførelse. Kloakprojekt kan derfor ofte eftersendes til kommunen.

På større og mere komplekse byggesager skal kommunen ofte have yderligere materiale for at kunne bedømme sagen, fx energiberegninger og statiske ingeniørberegninger.

Eksempler på tegninger til ansøgning om byggetilladelse:

 

Tegningerne kan – i viderebearbejdet form – indgå i de efterfølgende arbejdstegninger til håndværkerne.

 

Formøde med kommunen

Det vil i mange tilfælde være en fordel at tage et kort formøde med kommunen, for at få deres umiddelbare vurdering af projektets lovlighed, samt hvilket materiale de ønsker tilsendt for at kunne vurdere sagen formelt.

 

Med byggetilladelsen i hånden

Når du modtager en byggetilladelse, så husk at nærlæse den. Kommunen kan have formuleret forskellige betingelser for tilladelsen, fx at der eftersendes statiske beregninger eller andre forhold.

Bemærk i øvrigt, at når det gælder projekter i forbindelse med enfamiliehuse og sommerhuse, så kontrollerer kommunen alene om visse dele af bygningsreglementet og øvrig lovgivning er overholdt – herunder især forhold som fx højder, arealer og afstande til skel. Så blot fordi du får byggetilladelse må du ikke tro, at alt i projektet dermed er officielt godkendt. Der ligger fortsat et stort ansvar på dine (og dine rådgiveres og håndværkeres) skuldre, i forhold til at konstruktionerne udføres i henhold til gældende lovgivning.

 

BBR-registeret

Alle matrikler i landet er registreret i det centrale BBR-register, hvor informationer om fx areal og varmekilde er oplistet. Hvis dit projekt betyder, at oplysninger i BBR-registeret skal justeres, skal du være opmærksom på hvem der har ansvaret for det. Har dit projekt krævet byggetilladelse vil det normalt være kommunens ansvar at få justeret BBR-oplysningerne, men hvis dit projekt ikke har krævet tilladelse kan det være din egen opgave at sikre at det sker. Tal med kommunen om hvordan du skal forholde dig.

. . .

Den gyldne regel

Få lavet de relevante tegninger, beskrivelser og beregninger til kommunen og få sendt dem afsted så tidligt som muligt. Brug kommunens byggesagsbehandlingstid til at arbejde videre med arbejdstegninger til håndværkerne.

. . .

Nyttige links:

 

Oversigt over hele bogen:

 

NB! Denne tekst er nu erstattet af en langt mere omfattende og ajourført online guide – Se den på TILBYGNING.nu.

. . .